Demo inplannen
Direct proberen

Algemene Voorwaarden MyEmma B.V.

Inhoudsopgave 

1. Definities 

2. Toepasselijkheid 

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst 

4. Gebruiksrecht en Intellectuele Eigendomsrechten 

5. Verplichtingen MyEmma 

6. Onboarding, consultancy en trainingen 

7. Projectleider 

8. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Klant 

9. Prijs, facturering en betaling 

10. Duur en beëindiging 

11. Opschorting en ontbinding 

12. Exit-procedure, continuïteit 

13. Klachten 

14. Overmacht 

15. Aansprakelijkheid 

16. Privacy en beveiliging 

17. Vertrouwelijkheid 

18. Overdracht 

19. Boete 

20. Wijziging Leveringsvoorwaarden 

21. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Definities 

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden van MyEmma ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst; 

Klant: de (rechts)persoon die met MyEmma de Overeenkomst heeft afgesloten en/of wenst af te sluiten; 

Leveringsvoorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van MyEmma Overeenkomst: de tussen MyEmma en de Klant gesloten overeenkomst m.b.t. het ter beschikking stellen van de Software; 

Partij/Partijen: MyEmma en/of de Klant; 

SaaS: Software as a Service; MyEmma: MyEmma Software B.V.; 

Software: de door MyEmma bij wijze van SaaS aan de Klant ter beschikking gestelde software; 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van MyEmma zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Klant met wie eenmaal op basis van deze Leveringsvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomst met MyEmma. 

2. Door de Klant gehanteerde (algemene) (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden) afwijkende bedingen worden door MyEmma uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door MyEmma zijn aanvaard. 

3. Indien enige bepaling of een gedeelte daarvan van de Leveringsvoorwaarden, om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling. Het is MyEmma alsdan toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die rechtens wel toelaatbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de nietige of onverbindende bepaling. 

4. De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door MyEmma voor (de uitvoering van) de Overeenkomst worden ingeschakeld

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van MyEmma zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van MyEmma mogen zonder toestemming van MyEmma niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. 

2. Door of vanwege MyEmma bij de aanbieding of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder gegevens en adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van MyEmma. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat MyEmma zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Klant gegeven opdracht en/of aan de Klant Software ter beschikking stelt. 4. Gemaakte afspraken of Overeenkomsten gesloten met medewerkers van MyEmma binden MyEmma niet, 

5. voor zover deze niet door MyEmma uitdrukkelijk zijn bevestigd. Een door MyEmma of één van haar ondergeschikten gedane mondelinge aanbieding en/of toezegging is eveneens niet bindend, tenzij deze door MyEmma uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 

6. MyEmma publiceert een publieke roadmap met verwachte ontwikkelingen en nieuwe functionaliteit. Deze roadmap biedt geen garantie op daadwerkelijke ontwikkeling en hier kunnen nimmer rechten aan worden ontleend. 

7. MyEmma heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 4: Gebruiksrecht en Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software en/of toebehoren zoals maar daartoe niet beperkt adviezen, ontwerpen, documentatie, offertes, etc., berusten uitsluitend bij MyEmma of haar toe-leveranciers/licentiegevers. 

2. Met het sluiten van de Overeenkomst verleent MyEmma aan de Klant het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht ten aanzien van de Software. Het betreffende gebruiksrecht is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. 

3. Het gebruiksrecht eindigt bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. 

4. De Klant heeft geen recht op en krijgt geen toegang tot de broncode van de Software. 

5. De gegevens die de Klant opslaat of verwerkt via de Software is en blijft het eigendom van de Klant (of dat van haar toeleveranciers). De Klant verleent aan MyEmma een gebruiksrecht ten aanzien van deze gegevens, zulks o.a. ter uitvoering van de Overeenkomst, ter ontwikkeling van de Software en voor het geval MyEmma krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel verplicht is van de betreffende gegevens kennis te nemen.

Artikel 5: Verplichtingen MyEmma 

1. MyEmma heeft een inspanningsverplichting om de Software via internet beschikbaar te stellen en te houden en naar behoren te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat de Software te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar is. 2. Door MyEmma opgegeven richttijden voor dienstverlening, oplevering en/of het beschikbaar stellen van de Software gelden steeds bij benadering en gelden voor MyEmma nimmer als fatale richttijden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Ingeval van overschrijding door MyEmma van enige richttijd is MyEmma eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 

4. MyEmma heeft het recht om de Software of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. MyEmma zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Klant tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling en de verwachte duur, maar kan dit niet garanderen en is nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

5. MyEmma zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden. MyEmma kan hierbij echter afhankelijk zijn van haar leverancier(s). MyEmma is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Software niet ten goede komt of niet in het belang is van de Klant. 

6. Bij een supportverzoek zal MyEmma zo snel mogelijk reageren op het verzoek. Onder een reactie wordt verstaan een bevestiging van ontvangst van het verzoek met een inhoudelijke terugkoppeling en een aankondiging van de actie die MyEmma zal nemen en de oplostijd (indien van toepassing). Nadat de melding is ontvangen en de reactie is gegeven, zal MyEmma werken aan een oplossing voor de melding. De oplossing wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. 

7. Een oplossing als bedoeld in het vorige lid kan een workaround betreffen. Van een workaround is sprake als de geleverde oplossing het probleem niet definitief oplost, maar de impact ervan beperkt of een route om het probleem oplevert. MyEmma zal zich steeds inspannen zo spoedige mogelijk een workaround te leveren en vervolgens een echte oplossing zodra deze gereed is. 

8. De door MyEmma genoemde tijden voor het geven van een reactie dan wel een oplossing zijn slechts richttijden en indicatief. Hoewel MyEmma zich inspant deze te allen tijde te halen, worden geen garanties gegeven dat een reactie dan wel een oplossing ook daadwerkelijk binnen deze richttijden geleverd wordt. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van het niet halen van een richttijd. 

9. Ten behoeve van bestrijding van calamiteiten zal MyEmma dagelijks reservekopieën (backups) maken van data die wordt opgeslagen middels de MyEmma. MyEmma zal op verzoek en tegen betaling van een redelijke vergoeding een kopie van deze data beschikbaar stellen voor gebruik in andere systemen. De te hanteren technische formaten voor export zullen nader worden gemeld. 

Artikel 6: Onboarding, advies, ondersteuning & trainingen

1. MyEmma biedt diverse onboardingprogramma’s, advies & ondersteuning & trainingen (op maat) aan voor effectief en doelgericht gebruik van de Software. 

2. Voor artikel 6.1 staat een vergoeding die vooraf overeengekomen is middels een formele opdrachtovereenkomst. 

3. De overeengekomen onboarding, advies, ondersteuning & trainingen kunnen door de klant tot 10 werkdagen voor aanvang zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering of wijziging die tussen de 10 en 5 werkdagen voor aanvang plaatsvindt is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij iedere latere annulering of wijziging is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

Artikel 7: Projectleider

1. De klant is verplicht een projectleider aan te stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De projectleider dient over de nodige ervaring, kennis & deskundigheid te beschikken. Daarnaast dient de projectleider bevoegd te zijn om de Klant te vertegenwoordigen en om belangrijke (inrichtings)keuzes te maken. 

2. De projectleider is de contactpersoon voor MyEmma. Bij incidenten, gebreken en/of calamiteiten m.b.t. de (werking van de) Software is de projectleider degene die daarover het contact met MyEmma onderhoudt. 

3. De Klant is verplicht haar medewerkers op te leiden en te informeren over de werking van de Software. De projectleider is daarvoor het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de Klant. De Klant is daarnaast verplicht haar medewerkers zodanig te instrueren dat (gebruikers)vragen, incidenten, gebreken, etc., eerst voorgelegd worden aan de projectleider. Het is de Klant verplicht om eerst de kennisbank van MyEmma te raadplegen voor een oplossing. Eerst daarna, voor het geval geen oplossing is gevonden, zal (de projectleider van) de Klant contact opnemen met (een support specialist van) MyEmma. 

Artikel 8: Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Klant

1. De Klant erkent dat hij zelf (mede)verantwoordelijk is voor de succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. 

2. De klant zal op verzoek van MyEmma tijdig en in alle redelijkheid de door MyEmma gewenste en noodzakelijke medewerking verlenen en/of informatie verstrekken. 

3. De Klant is verantwoordelijk voor de hardware en aansluitingen benodigd voor de toegang tot de Software. 

4. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van recente webbrowsers die door MyEmma worden ondersteund. MyEmma behoudt zich het uitdrukkelijke recht om verouderde en onveilige webbrowsers niet te ondersteunen. De lijst met ondersteunde webbrowsers zijn te raadplegen in de kennisbank van MyEmma. 

5. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud, aanlevering, controle en migratie van alle te implementeren en te verwerken data in de Software. 

6. Het is de Klant verboden om: 

a. derden gebruik te laten maken van de Software. 

b. de Software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. 

c. de Software op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. 

d. verstoringen en/of beschadigingen in de Software veroorzaken. 

e. de Software strafbaar of onrechtmatig te gebruiken. 

f. inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van MyEmma en/of derden. 

g. gegevens, informatie en/of know how van MyEmma openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of op andere wijze te delen met derden. 

7. Indien MyEmma constateert of redelijkerwijs vermoedt dat de Klant zich niet houdt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden is MyEmma onder andere, maar daartoe niet beperkt, gerechtigd om het gebruik door de Klant van de Software tot nader order te blokkeren en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

8. De Klant is verplicht de toegang tot haar account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder is de Klant verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. MyEmma mag er te allen tijde van uitgaan dat alles dat na aanmelding met de gebruikersnaam en het wachtwoord vanaf het account van de Klant gebeurt, plaatsvindt onder leiding en toezicht van de Klant. 

9. De Klant is verplicht MyEmma op de hoogte stellen indien het vermoeden bestaat dat de Software onrechtmatig wordt gebruikt. 

Artikel 9: Prijs, facturering en betaling

1. MyEmma is gerechtigd om van tijd tot tijd de prijzen, prijsmodellen en andere fees aan te passen. MyEmma zal de Klant in dit geval ten minste twee (2) kalendermaanden voor inwerkingtreding op de hoogte stellen van de wijziging middels een e-mail en/of in-app kennisgeving. 

2. Indien de Klant de wijziging als bedoeld in artikel 9.1 niet wenst te accepteren, kan zij de overeenkomst opzeggen met inachtneming van artikel 10. Gebruik van MyEmma na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

3. De periodieke prijs voor (het gebruik van) de Software is steeds voorafgaand aan de in de Overeenkomst overeengekomen duur (van een maand of een jaar) verschuldigd. De periodieke vergoeding zal door MyEmma elektronisch worden gefactureerd en per automatische incasso geïncasseerd, behoudens indien bij Overeenkomst anders overeengekomen. De periodieke prijs kan fluctueren wanneer de samenstelling van de Software en/of het aantal gebruikers van de Software verandert. Bij facturen groter dan € 2.500,- (exclusief BTW) kan na verkregen toestemming van MyEmma betaling plaatsvinden door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van MyEmma. 

4. Betalingen, anders dan per automatische incasso, dienen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Klant van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te zijner laste zonder dat deze door MyEmma hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten die in rekening worden gebracht is afhankelijk van de factuurbedrag en zullen berekend worden aan de hand van de hoogte van de factuur en zoals wettelijk op dat moment is vastgelegd.

6. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van MyEmma is het de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens MyEmma op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van de Klant op MyEmma, uit welke hoofde dan ook. 

7. Betalingen door of vanwege de Klant strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijk incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeachte de andersluidende aanwijzingen van de Klant. 

Artikel 10: Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een in de Overeenkomst bepaalde duur van een maand of een jaar. 

2. Na ommekomst van de in de Overeenkomst bepaalde duur wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde duur. 

3. Behoudens indien bij Overeenkomst afwijkend is overeengekomen, kan de Overeenkomst door Partijen steeds tegen het einde van de op dat moment geldende duur schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen. 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

1. MyEmma is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst (en/of het gebruiksrecht van de Software) op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen: 

a) indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige (betalings)verplichting die voor haar uit de met MyEmma gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit; 

b) in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie danwel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van de Klant, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen;

2. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van MyEmma op de Klant direct en in hun geheel opeisbaar. 

3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven ongeacht de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst bestaan. 

Artikel 12: Exit-procedure, continuïteit

1. MyEmma stelt standaard export mogelijkheden binnen de software beschikbaar om data te kunnen exporteren bij beëindiging. Wanneer de Klant aanvullende assistentie wenst van MyEmma, zal dit na overleg in rekening worden gebracht. 

2. MyEmma zal de Klant op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit van MyEmma of de continuïteit van de uitvoering van de Software in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk ter goeder trouw de consequenties voor de uitvoering van de Overeenkomst en de mogelijke oplossingen bespreken om de bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. MyEmma heeft juridische en praktische maatregelen genomen teneinde haar continuïteit te borgen. 

Artikel 13: Klachten

1. De Klant is verplicht om MyEmma onverwijld, althans in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, op de hoogte stellen indien er sprake is van een incident, gebrek, schade en/of een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door MyEmma, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen MyEmma ter zake van dat/die incident, gebrek, schade en/of tekortkoming vervalt. 

2. Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen MyEmma ter zake daarvan vervalt. 

3. Een klacht van de Klant ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst door MyEmma schort de (betalings)verplichting(en) van de Klant niet op en geeft de Klant evenmin recht op verrekening.

Artikel 14: Overmacht

1. In geval van overmacht is MyEmma gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat MyEmma deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MyEmma onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos aanval, stroomstoringen, oorlog(sgevaar), stakingen, gebrek aan personeel en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van MyEmma of van één van haar toeleveranciers, vervoersproblemen en/of het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door MyEmma gesloten (koop)contracten. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. MyEmma is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige medewerking van en/of informatie verstrekt door of namens de Klant. 

2. Onverminderd de elders in de Overeenkomst en deze Leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van MyEmma, is de aansprakelijkheid van MyEmma beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de dienstverlening, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot maximaal de maandelijkse licentiewaarde van drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, doch met een maximum van € 25.000,- op jaarbasis. 

3. MyEmma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijfsschade of zuivere vermogensschade. 

4. De Klant vrijwaart MyEmma voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst door MyEmma voor de Klant. 

5. Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de dienstverlening, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende dienstverlening, tenzij Partijen een andere termijn zijn overeengekomen. 

6. De aansprakelijkheidsbeperking uit de Leveringsvoorwaarden strekken zich mede uit over door MyEmma ingeschakelde derden, maar zijn niet van toepassing wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MyEmma. 

Artikel 16: Privacy en beveiliging

1. Met de Software worden persoonsgegevens verwerkt. MyEmma treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Klant is verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart MyEmma voor alle aanspraken van derden/betrokkenen onder de AVG. 

2. MyEmma neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van een passende beveiliging. Hierbij wordt gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van MyEmma bevinden en MyEmma daartoe op grond van de geldende privacywetgeving is gehouden 

3. Een verwerkingsovereenkomst waarin aanvullende waarborgen en verplichtingen van Partijen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

Artikel 17: Vertrouwelijkheid

1. De Klant zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. (de werking van) de Software ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MyEmma zal de Klant informatie en/of gegevens welke hem door MyEmma ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de Software overeenkomstig de Overeenkomst. 

2. De in het vorige lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie ter zake waarvan door de Klant kan worden aangetoond dat: a. de informatie reeds publiekelijk bekend was; b. het informatie van algemene bekendheid betreft; c. de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. 

Artikel 18: Overdracht

1. Het is de Klant verboden zijn (vorderings)rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen. 

2. MyEmma is gerechtigd de Overeenkomst en/of haar (vorderings)rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen.

Artikel 19: Boete

1. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 8 (lid 6), 17 en/of 18 verbeurt de Klant ten behoeve van MyEmma zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een eenmalige, direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is. 

2. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van MyEmma op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

Artikel 20: Wijzigen Leveringsvoorwaarden

1. MyEmma mag de Leveringsvoorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen. 

2. MyEmma zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding daarvan per e-mail (bijvoorbeeld in de MyEmma nieuwsbrief) aankondigen, zodat de Klant daarvan kennis kan nemen. 

3. Indien de Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Leveringsvoorwaarden.

Artikel 21: Toepasselijke recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen MyEmma en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Uitsluitend de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.